Job Description

Trách nhiệm công việc / Responsibility

1. Quản lý tài sản CNTT. / Manage IT equipment
- Phát triển, duy trì các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình, hệ thống và đo lường hiệu quả sử dụng. Cho phép tổ chức quản lý được các danh mục tài sản đầu tư CNTT liên quan đến rủi ro, chi phí, quản trị, tuân thủ và các mục tiêu hiệu quả kinh doanh / Developing and maintaining policies, standards, procedures, systems, and performance measurement. Enabling to manage IT portfolios related to risk, cost, governance, compliance, and business
- Tạo mã tài sản, quản lý số lượng tồn kho từng loại tài sản ở tất cả các kho thiết bị. / Creating asset codes, managing inventory quantities of each asset type in the IT warehouse
- Cập nhật dữ liệu tài sản lên phần mềm quản lý. / Updating asset data to the asset management software
- Cung cấp thông tin tài sản theo yêu cầu cho phòng Tài chính - Kế toán / Providing property information as required to the Finance - Accounting Department 
- Kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm. / Annual property inventory
- Góp ý kiến xây dựng quy định, quy trình quản lý tài sản. / Contributing ideas to develop regulations and processes for asset management
- Phối hợp xây dựng và tối ưu SLA nghiệp vụ quản lý tài sản. / Collaborating in building and optimizing SLAs for asset mângement

2. Thanh lý/ Xử lý tài sản CNTT / Liquidation / Disposal of IT assets
- Phân loại tài sản theo khả năng sử dụng, lập danh sách tài sản cần thanh lý / Classifying assets according to usability, making a list of assets to be liquidated 
- Báo cáo kết quả kiểm kê kèm danh sách thiết bị cần thanh lý cho các bộ phận có liên quan / Reporting inventory results with the attached list of assets to be liquidated for relevant departments 
- Tìm kiếm nhà mua và xử lý các thủ tục thanh lý tài sản. / Searching for the buyers and handling property liquidation procedures

3. Hỗ trợ Các công việc khác của phòng IT & Infrastructure./ Support the other works of IT & Infrastructure Department
- Thanh toán tất cả các hóa đơn liên quan tới phòng IT & Infrastructure / Making the payment of all invoices of IT & Infrastructure department
- Xử lý tất cả các hợp đồng, giấy tờ liên quan tới phòng IT & Infrastructure / Handling all contracts and papers related to IT & Infrastructure department

4. Tư vấn cho trưởng bộ phận về quy trình quản lý tài sản./ Giving advices to the head of department on the asset management process

Yêu cầu / Requirements

1. Trình độ học vấn/Kinh nghiệm:/ Education / Experience
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành  Kế toán, Kinh tế, Logistics và các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Quản lý tài sản. / Graduated from college or higher, majoring in Accounting, Economics, Logistics and related to Property Management
- Có kinh nghiệm làm tại vị trí quản lý tài sản. / Having experience in Asset Management
- Có kinh nghiệm làm việc trên các phần mềm quản lý kho, quản lý tài sản. / Having experience in working on inventory management software, asset management
- Cẩn trọng, tỉ mỉ, chi tiết và có trách nhiệm trong công việc. / Being careful, meticulous and responsible in work

2. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên./ Language proficiency: English, equivalent to TOEIC 450 points or higher

3. Trình độ chuyên môn:/ Professional skill
- Am hiểu hệ thống CNTT./ Well understanding the Information technology system
Nắm vững các quá trình liên quan./ Having a thorough understanding of the involved processes
- Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng phần mềm. / Being proficient in office automation and software applications

4. Kỹ năng/ Skills
- Khả năng làm việc nhóm. / Having teamwork skill
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán, và giải quyết khiếu nại. / Having good skills of communication, negotiation and handling complaint
- Đức tính: Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn. / Morality: Honesty, hard work, agility...

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share:

Salary: Negotiable

Location: Hồ Chí Minh

Team: Admin

Application deadline: 13/07 — 31/07/2022